4/B sigortalılarının Bilgilendirilmesi

DUYURU

Primlerini süresi içerisinde ödemeyen işverenlerle birlikte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, prim ve prime ilişkin Kurum alacaklarının tahsilini sağlamak amacıyla oluşturulan otomatik icra programı vasıtasıyla icraya intikal ettirilmesi hedeflenmektedir.

 

         Diğer taraftan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir. hükmü yer almaktadır.

 

         5510 sayılı Kanunun sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirleyen 67 nci maddesinde, 19/6/2010 tarih ve 27616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5997 sayılı Kanunla yapılan değişiklik neticesinde; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan (isteğe bağlı sigortalılar hariç) sigortalıların, birikmiş prim borçları için 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebinde bulunarak peşinat tutarlarını ödemeleri halinde, kendileri ve bakmakla yükümlü kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına imkan sağlanmıştır.

 

         Bu itibarla, prim alacaklarının tahsilinin sağlanması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi bakımından söz konusu sigortalıların, muaccel hale gelen prim borçlarını İcra Takip Haciz ve Satış Servilerine intikal ettirilmeden, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Merkez Müdürlüklerine yazılı müracaat edilerek ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde azami 36 aya kadar taksitlendirebilecekleri, bu borçların taksitlendirilmesi halinde kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilecekleri, aksi takdirde söz konusu prim borçlarının 6183 sayılı Kanuna göre haklarında cebri takip başlatılarak menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişiler nezdinde bulunan hak ve alacaklarına haciz işlemi uygulanmak suretiyle tahsil cihetine gidileceği konularında bilgilendirilmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Mustafa KESKİN

Sosyal Güvenlik İl Müdürü

 

Diğer Duyurular
Bize Sorun